กทม.ย้ำ เจ้าของคอนโดตรวจสอบข้อมูลสามารถแจ้งแก้ไขได้

กทม. ขอความร่วมมือเจ้าของคอนโด ตรวจสอบข้อมูลรายการห้องชุด หากไม่ถูกต้อง ยื่นแก้ไขภายใน มี.ค. 63 ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดส่งแบบแจ้งรายการห้องชุดไปยังเจ้าของห้องชุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ขอให้ผู้เสียภาษีที่ได้รับเอกสารแจ้งข้อมูลรายการห้องชุดตรวจสอบข้อมูล

เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ชื่ออาคารชุด เลขที่ห้อง พื้นที่ และลักษณะการทำประโยชน์ อาทิ จากการใช้อยู่อาศัยเป็นเชิงพาณิชย์ ฯลฯ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้เสียภาษีไปยื่นแก้ไขแบบรายการให้ถูกต้องได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือน มี.ค. 63 ทั้งนี้ หากไม่สะดวกมาติดต่อที่สำนักงานเขต สามารถสแกน QR code ด้านหลังซองจดหมายเพื่อทำการขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4 ) ผู้เสียภาษีสามารถสแกนเข้าไปข้างใน โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนและเลือกประเภทธุรกิจ เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง QR code ที่อยู่ด้านหลังของจดหมาย จะไม่สามารถใช้ทำการแก้ไขบัญชีรายการข้ามเขตได้ หมายถึง หากบุคคลใดมีห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมมากกว่า 1 ห้องและอยู่ในหลายพื้นที่เขต ต้องใช้ QR code ของจดหมายเขตนั้นๆ ในการยื่นแก้ไขบัญชีรายการ