กาญจนบุรี ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

จังหวัดกาญจนบุรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เน้นสถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานที่ที่มีความเสี่ยง ตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้มีการเตรียมพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -7 พฤศจิกายน 2560 พบว่ามีรายงานผู้ป่วยจากทั่วประเทศ จำนวน 171,930 อัตราป่วยเท่ากับ 262.78 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 49 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย 28.5 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์มีโรคประจำตัว ซึ่งในขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่เป็นจำนวนมาก และคาดว่ายังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงหลังปีใหม่ที่จะตรงกับช่วงเวลาฤดูกาลระบาดของปี 2561 ประกอบกับตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา มีการระบาดของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในประเทศไทย มีการปรับสายพันธุ์ที่ละเล็กละน้อยอยู่ตลอดเวลา ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนไม่สามารถป้องกันได้เต็มที่ จึงอาจเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ที่มีคนรวมเป็นจำนวนมากในพื้นที่อื่นด้วย

จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนดำเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานที่ทำงาน ให้มีการคัดกรองและหากพบว่ามีผู้ป่วยให้หยุดเรียนหรือหยุดทำงาน (โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา แต่หนึ่งปีไม่เกิน 30 วันทำงาน) และให้เตรียมจุดล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ในสถานที่อื่นๆ ทั้ง สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หอพัก/ห้องชุด ทัณฑสถาน ค่ายทหาร ค่ายเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ให้มีการคัดกรองผู้ที่อยู่ในสถานที่และผู้ที่จะเข้ามาในสถานที่ หากพบมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ มิให้เข้ามาอยู่รวมกับผู้อื่น พร้อมทั้งให้จัดอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ จัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ที่มีอาการป่วย และทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสมากๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ