ผู้เชี่ยวชาญอาเซียนร่วมหารือแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ของลาวรายงานวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคว่าด้วยการวิจัยและการพัฒนาภาคการเกษตรอาเซียน ครั้งที่ 14 กำลังหารือแนวทางการปรับปรุงภาคการเกษตรของชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน

ปัจจุบัน อาเซียนได้รับการยอมว่าเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรรายใหญ่ ทั้งผักและผลไม้สด แต่ก็ยังคงเผชิญปัญหาท้าทายและอุปสรรคหลายด้านทั้งด้านการผลิตและความปลอดภัย บรรดาผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดความมั่นใจทั้งคุณภาพและปริมาณ และลดความสูญทั้งก่อนและหลังฤดูเก็บเกี่ยว ที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์เป็นเวลา 2 วัน ได้เห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในกลุ่มอาเซียน ผู้แทนระดับสูงของลาวในฐานะประธานการประชุมกล่าวว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรระหว่างชาติสมาชิก ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร รับประกันความมั่นคงด้านอาหารและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีการค้าทั้งระดับภูมิภาคและสากล ทั้งนี้ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของอาเซียน ได้แก่ ข้าว นอกจากนี้ ยังมี ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลัง กล้วย กาแฟ อ้อย ฝ้าย ชา และถั่วลิสง

รัฐบาลลาว โดยเฉพาะภาคการเกษตร ป่าไม้ และการพัฒนาชนบทกำลังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศลงทุนและช่วยเหลือในการพัฒนาภาคการเกษตรและการทำฟาร์มปศุสัตว์เพื่อการค้า เพื่อเป็นทางหนึ่งในการขจัดปัญหาความยากจน.