6 หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลักประกันอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ 5 หน่วยงานรัฐ เชื่อมโยงฐานข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ทันที

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับภาครัฐ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

นางกุลณี กล่าวว่า กรมฯ สามารถนำข้อมูลที่เชื่อมโยงไปใช้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส สามารถช่วยลดการใช้เอกสาร ลดขั้นตอนการร้องขอข้อมูล รวมถึงประชาชน และภาคธุรกิจผู้รับบริการมีความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลสังหาริมทรัพย์ที่อาจนำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยการใช้งานจากฐานข้อมูลที่ได้มีการเชื่อมโยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 – 4 เมษายน 2561 มีผู้มาขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 196,883 คำขอ มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน รวมทั้งสิ้น 4,491,364 ล้านบาท โดยสิทธิเรียกร้องประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร ยังคงเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.92 มูลค่า 2,376,685 ล้านบาท รองลงมา คือ สิทธิเรียกร้องประเภทลูกหนี้การค้า สัญญาจ้าง สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย คิดเป็นร้อยละ 21.86 มูลค่า 981,772 ล้านบาท สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ เครื่องจักร รถยนต์ เรือ ช้าง คิดเป็นร้อยละ 22.00 มูลค่า 987,912 ล้านบาท และทรัพย์สินทางปัญญา คิดเป็นร้อยละ 0.04 มูลค่า 1,975 ล้านบาท โดยขณะนี้มีการนำช้างมาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจแล้ว โดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน 13 ล้านบาท .-สำนักข่าวไทย